Regulamin

Firmy - Organizatora „la fusión art”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów
Organizatora „la fusión art”.

§2

Z usług Organizatora mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Organizatora wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

§3

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, złym samopoczuciem, jak i kobiety w ciąży przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny poinformować o tym fakcie instruktora przed zajęciami oraz skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki uczestników i inne losowe zdarzenia zaistniałe podczas zajęć oraz szkody wyrządzone przez uczestników zajęć wobec osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta oraz zobowiązuje Go do dostosowania intensywności ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

§5

Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu jednorazowego wejścia lub karnetu - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Karnet wstępu jest imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się karnetem. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie. Organizator nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest okazanie instruktorowi ważnego karnetu przed ich rozpoczęciem. Cena karnetu/wejścia nie uwzględnia ubezpieczenia.

§6

Na zajęciach obowiązuje strój i zamienne obuwie sportowe (z jasną, czystą podeszwą).

§7

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, miejsc oraz cen zajęć po uprzednim poinformowaniu Klientów. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć oraz usług lub ich zawieszenia w terminach wynikających z przyczyn technicznych, istotnych okoliczności lub niewystarczającej liczby osób w grupie. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w innym dniu, w którym odbywają się dane zajęcia.

§8

O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona. Start grupy jest uwarunkowany minimalną liczbą uczestników.

§9

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klientów w szatni, w szafkach lub na terenie miejsca zajęć.

§10

Klienci zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia sal treningowych. Zniszczenie przez Klienta mienia Organizatora lub Jednostki udostępniającej pomieszczenia treningowe oraz wszelkie świadome działanie Klienta na szkodę Organizatora, spowoduje obciążenie go kosztami oraz odpowiedzialnością prawną i finansową. W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu firmy. Zabrania się agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

§11

Klient korzysta z usług Organizatora na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług Organizatora.

§12

Na terenie, na którym prowadzone są zajęcia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających i stymulujących oraz przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§13

Wstęp na zajęcia Organizatora oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku do celów marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody proszone są o zgłoszenie się do Organizatora przed rozpoczęciem zajęć.

§14

Wnosząc opłatę za zajęcia u Organizatora, Klient deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.

§15

Niezastosowanie się do postanowień w niniejszym regulaminie, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z usług Organizatora. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z zajęć, nie jest zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na zajęcia bez podania przyczyn.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie

Zakup karnetu lub jednorazowego uczestnictwa w ćwiczeniach lub treningach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Klienta

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu

Zumba®, Zumba Fitness® and the Zumba Fitness logos are registered trademarks od Zumba Fitness, LLC